Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 56 din 17 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 55 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din comuna Sinca, pentru anul scolar 2022-2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 54 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 53 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa, pe picior, pe partizi productia 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 52 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea bugetului necesar acordarii de cadouri copiilor din comuna Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 51 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea planului de actiuni si activitati in folosul comunitatii pentru anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 50 din 10 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 49 din 10 decembrie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 48 din 26 noiembrie 2021 privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport prevazute la art. 470, alin. 5 si 6 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 47 din 26 noiembrie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 46 din 29 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in Comuna Sinca satele Sinca Veche, Ohaba, Persani, Bucium, Sercaita si Valcea”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 45 din 29 octombrie 2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 44 din 29 octombrie 2021 privind atestarea apartenentei unui imobil la domeniul privat al Comunei Sinca, jutetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 43 din 29 octombrie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 42 din 30 septembrie 2021 privind insusirea Raportului de evaluare privind numirile finale, in procesul de numire a membrilor in Consiliul de Administratie al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 41 din 30 septembrie 2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Sinca in C.A. al Scolii Gimnaziale Gheorghe Sincai pentru anul scolar 2021-2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 40 din 30 septembrie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, H.C.L. nr. 39 din 27 august 2021 privind stabilirea perioadei in care se efectueaza inventarierea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, H.C.L. nr. 38 din 27 august 2021 privind completarea HCL Sinca nr. 30 din 26.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de O rganizare si Functionare al comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, H.C.L. nr. 37 din 27 august 2021 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi, productia 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, H.C.L. nr. 36 din 27 august 2021 privind aprobarea modificarii anexei nr. 1 al H.C.L. Sinca nr. 3 din data de 31.01.2020 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Şinca

Consiliul local al Comunei Sinca, H.C.L. nr. 35 din 27 august 2021 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei din comuna Sinca cu produse alimentare rationalizate in caz de mobilizare sau razboi

Consiliul local al Comunei Sinca, H.C.L. nr. 34 din 27 august 2021 privind aprobarea Protocolurilor de colaborare Protocolului de colaborare între Consiliul Local al Comunei Sinca, prin Compartimentul de asistență socială si următoarele instituții: C.M.M.F. dr. Socol Paul Ioan si C.M.M.F. dr. Batu Ciprian, Scoala Gimnazială ,, Gheorghe Sincai”

Consiliul local al Comunei Sinca, H.C.L. nr. 33 din 27 august 2021 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei pentru anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, H.C.L. nr. 32 din 27 august 2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2021-2026 la nivelul Comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, H.C.L. nr. 31 din 27 august 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 30 din 30 iulie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor, ai caror proprietari isi au resedinta sau sediulnpe raza Comunei Sinca, care nu se supun inmatricularii

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 29 din 30 iulie 2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 28 din 30 iulie 2021 privind aprobarea cuantumului lunar al burselor scolare si al numarului de beneficiari pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Sinca, anul scolar 2020-2021, semestrul II

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 27 din 30 iulie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 26 din 25 iunie 2021 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi, productia 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 25 din 25 iunie 2021 privind aprobarea nivelului de salarizare diferentiat pe categorii de personal si pregatire profesionala al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 24 din 25 iunie 2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 23 din 25 iunie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 22 din 25 iunie 2021 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 21 din 25 iunie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 20 din 28 mai 2021 privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii ai C.A. al Ocolului Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 19 din 28 mai 2021 privind aprobarea contului anual de execuție bugetara al anului 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 18 din 28 mai 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 17 din 29 Aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 16 din 29 Aprilie 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 15 din 29 Aprilie 2021 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 14 din 26 Martie 2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 13 din 26 Martie 2021 privind aprobarea „Programului de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a comunei Sinca pe anul 2021”, a obligatiilor si responsabilitatilor care revin institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 12 din 26 Martie 2021  privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 11 din 26 Februarie 2021 privind declasarea procedurii de selectie pentru ocuparea posurilor vacante de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 10 din 10 Februarie 2021 privind incetarea contractelor de mandat nr. 2325/10.06.2020 si 2326/20.06.2020 ca urmare a demsiilor si numirea administratorilor provizorii ai consiliului de administratie al R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 9 din 10 Februarie 2021 privind participarea Comunei Sinca la constituirea „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Mobilitate in zona metropolitana a Municipiului Fagaras, aprobarea actului constitutiv si a statutului acesteia.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 8 din 10 Februarie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 7 din 29 Ianuarie 2021 privind desemnarea a doi conslieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuala a performatelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Sinca pentru perioada 2020-.2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr.6 din 29 Ianuarie 2021 privind modificarea HCL Sinca nr. 48 din 06.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 5 din 07 Ianuarie 2021 privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, a domnului Mondoc Viorel, in urma demisiei acestuia si vacantarea unui loc de consilier local in cadrul Consiliului Local Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 4 din 07 Ianuarie 2021 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 3 din 07 Ianuarie 2021 privind modificarea H.C.L. Sinca nr 25 din 29.02.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 2 din 07 Ianuarie 2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 1 din 07 Ianuarie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta.