Contact: 0268245301 interior 11

SAS DELIA IONELA

referent superior grad III

ATRIBUTIILE  POSTULUI

 • intocmeşte statul de funcţii, organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei, care sunt supuse aprobării Consiliului Local.
 • colaborează cu şefii serviciilor la întocmirea fişelor de post pentru subordonaţi.
 • intocmeşte dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi gestionează dosarele personale ale angajaţilor în regim contractual.
 • intocmeşte, actualizează şi transmite la Inspectoratul Teritorial de muncă registrul angajaţilor în format electronic, întocmeşte registrul funcţionarilor publici.
 • intocmeşte planul anual de ocupare a funcţiilor publice, pe care îl supune spre avizare ANFP şi spre aprobare Consiliului Local
 • monitorizează posturile vacante şi organizează în condiţiile legii concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice şi a posturilor în regim contractual.
 • monitorizează ofertele de instruire şi supune aprobării primarului participarea angajaţilor la cursuri de perfecţionare profesională. Transmite la ANFP programul anual de instruire pentru funcţionarii publici.
 • intocmeşte şi ţine evidenţa dispoziţiilor de numire în funcţie a funcţionarilor publici şi a contractelor individuale de muncă ale personalului contractual, însoţite de fişa postului pentru fiecare angajat.
 • organizează promovarea în clasă, grad profesional sau treaptă salarială pentru funcţionarii publici şi personalul angajat în regim contractual.
 • transmite ANFP modificările raporturilor de serviciu intervenite în situaţia funcţionarilor publici.
 • efectuează programarea anuală a concediilor de odihnă pentru salariaţi.
 • primeste si inregistreaza intreaga corespondenta adresata consiliului local sau primariei;
 • prezinta persoanelor din conducerea primariei corespondenta, cererile, reclamatiile si  sesizarile cetatenilor, urmareste solutionarea lor la termenele stabilite prin lege ;
 • organizeaza primirea cetatenilor in audienta si urmareste solutionarea lor, atunci cand raspunsul nu a putut fi dat pe loc;
 • primeste, inregistreaza, expediaza celor vizati hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului.
 • asigura, la nivelul primariei, punerea in aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ;
 • primeste propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice in conditiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala ;
 • indeplineste si alte atributii stabilite prin dispozitie de primar care completeaza prezenta fisa a postului