Contact: 0268245301 interior  17

MARES GHEORGHE MIRCEA

referent superior grad III

PIOARU MIOARA

referent superior grad III

PANDREA VIORICA

referent superior grad III

ATRIBUTIILE  POSTULUI:

 • Raspunde de constatarea, stabilirea si urmărirea incasarii impozitelor si taxelor prevăzute de lege, datorate de contribuabilii care detin bunuri impozabile sau taxabile pe teritoriul comunei Sinca pe baza documentelor depuse de acestia.
 • Raspunde de intocmirea borderourilor de debite si scăderi precum si jurnalele pentru contribuabili si le prezintă zilnic sefului de birou pentru a fi vizate.
 • Preia declaratiile de impozite si taxe, persoane fizice si juridice, asigurând verificarea acestora potrivit reglementarilor legale in vigoare.
 • Tine evidenta debitelor din impozite si taxe datorate de contribuabili, raspunde de modificarea debitelor conform declaratiilor depuse,analizează fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informează seful biroului asupra problemelor deosebite, propunând modificările ce se impun.
 • Raspunde de efectuarea impunerii din oficiu in cazul contribuabililor care nu si-au corectat in urma instiintarilor, declaratia depusa initial, precum si in cazul contribuabililor care nu au depus declaratii si emite deciziile de impunere din oficiu.
 • Raspunde de intocmirea actelor necesare executarii silite(instiintari de plata, somatii, titluri executorii, popriri bancare) pentru contribuabili dupa expirarea termenelor scadente de plata conform legii si asigura transmiterea lor către contribuabili si unitătile bancare.
 • Inregistreaza in evidenta pe platitor cererile de scutire dupa aprobarea acestora
 • Prezinta lunar sefului de birou situatia cu debitele restante pentru impozitele si taxele datorate de perrsoanele fizice si juridice si masurile care s-au luat pentru recuperarea debitelor restante.
 • Constata si stabileste amenzi pentru nedepunerea la termen a declaratiilor de impozite si taxe de către contribuabili.
 • Intocmeste rapoarte privind materia impozabila a comunei, in conditiile legii
 • Asigura si răspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor si documentelor continute de fiecare dosar fiscal.
 • Tine locul salariatilor cu atributiuni din compartiment , care lipsesc din diverse cauze
 • Comunica din oficiu persoanelor juridice suprasolvirile inregistrate pe roluri.
 • Intocmeste debitarea si urmarirea incasarii debitelor provenite din impozitul pe terenurile si cladirile concesionate, inchiriate sau date in administrare prezentand, trimestrial, sefului de birou, situatia cu debitele restante si masurile care s-au luat pentru incasarea acestora.
 • Arhiveaza documentele care stau la baza stabilirii masei impozabile pe fiecare rol, tinand evidenta acestora.
 • Intocmeste documentele si actele necesare stabilirii debitorilor insolvabili, instituirii de sechestre etc. conform procedurii stabilite de Codul de Procedura Fiscala.
 • Raspunde de efectuarea inspectiilor fiscale la persoanele juridice conform planului de control intocmit de catre seful de Serviciu.
 • Intreprinde masuri pentru clarificarea datelor de identificare a persoanelor juridice.
 • Instiinteaza contribuabilii asupra erorilor de identificare existente in declaratiile depuse;
 • Identifica contribuabilii care nu au depus declaratii fiscale si ii instiinteaza despre obligatiile declarative ce le revin potrivit legii;
 • Raspunde de comunicarea deciziilor de impunere contribuabililor;
 • Ia masuri pentru cresterea gradului de conformare voluntara a contribuabililor
 • Raspunde de intocmirea fisei analitice pentru fiecare contribuabil persoana juridica, inregistrand un minim de date necesare pentru a identifica platitorul in cauza (denumire, forma de organizare, cont numeric personal, etc.);
 • Inregistreaza in evidenta analitica impozitele, taxele, contributiilor si a altor venituri bugetare, rezultate din actele de control pentru persoanele juridice.
 • Intocmeste situatii statistice solicitate privind persoanele juridice, pe care le transmite conducerii Primariei;
 • Intocmeste listele restante si de plusuri, pe tipuri de impozite, taxe etc. si alte venituri bugetare;
 • Face propuneri privind imbunatatirea activitatii de evidenta platitori persoane juridice;
 • Efectueaza analiza si intocmeste informari in legatura cu verificarea, constatarea, stabilirea impozitelor si taxelor in sarcina persoanelor juridice, rezultatele actiunilor de verificare, masurile luate pentru nerespectarea legislatiei fiscale.
 • Asigura asistenta contribuabililor, la solicitarea directa a acestora, prin urmatoarele forme: relatii cu publicul, corespondenta scrisa, telefon, mijloace electronice de comunicare, intalniri de lucru cu contribuabilii persoane juridice;
 • Pastreaza confidentialitatea lucrarilor executate si a informatiilor detinute care, potrivit legii constituie secret de serviciu si nu pot fi date publicitatii;
 • Indeplineste orice alte alte atributii prevăzute de lege sau dispozitii emise de primar