Contact: 0268245301 interior 16

POPA MARIA VIORICA

referent superior grad III

ATRIBUTIILE  POSTULUI:

Primirea si inregistrarea cererilor pentru:

 • acordarea ajutorului social si a alocatiei pentru copiii nou-nascuti in baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • întocmirea dosarelor asistentilor personali ai bolnavilor cu handicap grav si acordarea indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap grav, care renunta la asistent personal, in conformitate cu prevederile Legii 448/2006;
 • acordarea alocatiei monoparentale si complementare pentru familiile cu venituri reduse, in baza OUG 105/2003;
 • acordarea indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la 3 sau 7 ani, pentru copiii cu handicap, in conformitatea cu prevederile OUG 148/2005;
 • acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu energie termica, gaze naturale si lemne in sezonul rece si transmiterea lunara a situatiilor cu beneficiarii catre furnizori;
 • efectuarea anchetelor sociale pentru solutionarea cererilor adresate serviciului, precum si pentru prezentarea la Comisia de Expertiza a Persoanelor cu Handicap, precum şi anchetele sociale solicitate de DGASPC.
 • intocmirea referatelor cu propuneri in vederea solutionarii cererilor;
 • operarea si expedierea electronica a situaţiilor cu specific asistenţă socială;
 • elaborarea de rapoarte lunare catre Directia de Munca si Protectie Sociala sau catre alte institutii, la solicitarea acestora.
 • Evidenţa contractelor de muncă ale asistenţilor personali.

MARES MIRELA

referent superior grad III

ATRIBUTII PRINCIPALE:

 • inregistrareaza  cererile de acordare a alocatiei de stat
 • inregistraza cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului si a stimulentului acordat, dupa caz
 • intocmeste documentatia aferenta cererilor de la pct a) si b) si le transmite in termen la  AJIPS Brasov
 • tine evidenta copiilor de pe raza comunei incredintati unor centre de ocrotire sociala, precum si a celor incredintati in plasament ; identifica la nivelul comunei familiile dispuse sa ia copii in plasament pentru o perioada determinata si tine evidenta acestora.
 • stabileste legaturi cu autoritatile implicate in protectia copiilor vulnerabili din punct de vedere social si medical, judetene de asistenta sociala si initiaza actiuni de prevenire a abandonului copiilor
 • indruma persoanele cu handicap sau reprezentantii acestora spre institutiile care le pot acorda drepturi specifice
 • tine evidenta, instrumenteaza si gestioneaza procedura de angajare a asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav
 • intocmeste anchetele sociale si le inainteaza catre institutiile care le solicita
 • intocmeste documentatia privind acordarea unor ajutoare de urgenta conform Legii nr. 416/2001;
 • identifica, evalueaza si face propuneri privind acordarea unui sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere ;
 • face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-economice, cu venituri de subzistenta
 • intocmeste anchete sociale privind situatia materiala si morala a familiilor vulnerabile
 • efectuareza  anchetele sociale pentru persoanele care solicita  incadrarea intr-un grad de handicap sau isi revizuiesc certificatele de incadrare
 • raspunde in termenul legal la adresele  primite si la cererile cetatenilor
 • intocmeste si elibereaza adeverinte si alte acte privind activitatea desfasurata
 • raspunde de indeplinirea sarcinilor prevazute de lege pe linie de ocrotirea si protectia copilului si familiei
 • inregistreaza si gestioneaza  cererile pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, prin intocmirea de referate si dispozitii de acordare, modificare  sau de respingere.
 • intocmeste borderourile si situatiile in conformitate cu legislatia privind prestatiile sociale si le inainteaza AJPIS Brasov in termenul prevazut de lege
 • intocmeste referate de aprobare a dispozitiilor pentru indemnizatii lunare pentru perosanele cu handicap grav si dispozitiile aferente
 • centralizeaza situatia copiilor ai caror parinti sunt plecati cu contract de munca in strainatate  si intocmeste documentele necesare conform legislatiei in vigoare
 • arhiveaza documentele create si le preda referentului cu atributii de arhiva, pe baza de lista de inventar si proces verbal de predare-primire
 • inregistreaza /actualizeaza lunar in aplicatia informatica beneficiarii eligibili ai tichetelor sociale pentru gradinita pana cel tarziu in ultima zi lucratoare a lunii, conform instructiunilor

ATRIBUTII SECUNDARE

 • inregistraza si solutioneaza cererile privind acordarea ajutorului social in lipsa persoanei responsabile;
 • intocmeste borderourile si situatiile solicitate pentru prestatii sociale in lipsa responsabilului atributiei pe care le inainteaza AJPIS Brasov
 • indeplineste si alte atributii stabilite prin dispozitie de primar, care vor completa prezenta fisa a postului.