Contact: 0268245301

Mobil: 0731318415

RAICA ALEXANDRU

referent superior grad III

ATRIBUTIILE  POSTULUI:

 • asigura elaborarea studiilor si proiectelor de urbanism, amenajarea teritoriului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • urmareste realizarea investitiilor social culturale si a lucrarilor publice, rezolvarea problemelor legate de activitatea energetica si electrificare rurala;
 • analizeaza documentatiile prezentate, in vederea eliberarii autorizatiilor de constructii, certificatelor de urbanism, alte documente, conform competentei stabilite de reglementarile legale ;
 • urmareste protectia mediului, echiparea tehnico-edilitara de pe teritoriul administrativ al comunei ;
 • participa la organizarea desfasurarii licitatiilor publice pentru concesionarea terenurilor si a lucrarilor de constructii ;
 • asigura coordonarea activitatii serviciilor publice implicate in gospodarirea comunei ;
 • controleaza respectarea disciplinei in constructii, a respectarii documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului ;
 • intocmeste programe anuale si de perspectiva si asigura urmarirea executiei lucrarilor de construire, intretinere si modernizare a drumurilor publice de interes local ;
 • fundamenteaza sursele de finantare pentru toate lucrarile de construire, reparare, intretinere si modernizare a drumurilor si a lucrarilor de arta aferente drumurilor de interes comunal.
 • urmareste avizarea si aprobarea documentatiilor tehnice de urbanism, amenajarea teritoriului si investitii, conform competentelor prevazute de lege;
 • urmareste contractarea si realizarea lucrarilor de investitii si reparatii precum si receptionarea pe teren a lucrarilor respective, prevazute in programul propriu
 • coordoneaza procedurile de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor din comuna(din terenuri agricole in terenuri curti-constructii) , conform prevederilor legale;
 • coordoneaza, in conditiile legii, lucarile de interventie/intretinere asupra monumente istorice aflate pe raza comunei;
 • intocmeste si elibereaza raportari, certificate, etc. asupra activitatii desfasurate;
 • preia si analizează cererile depuse in conformitate cu prevederile legii, pentru solicitări autorizări în construcţii
 • identificarea, masurarea si verificarea terenurilor care apartin domeniului public si privat al comunei
 • punerea in posesie a persoanelor fizice si juidice care detin terenuri in comună ca urmare a sentintelor civile, concesiuni, inchirieri, asocieri, schimburi de terenuri, vanzari, Dispozitii ale primarului  , hotarari ale consiliului local privind atribuiri in proprietate, administrare sau folosinta
 • participarea la expertize tehnico-judiciare
 • participarea la masurare, verificare si realizari de planuri de situatie cu salariaţii din compartimentul agricol din cadrul Primăriei
 • asigurarea raspunsurilor la corespondenta si orice sesizari adresate de contribuabili
 • atribuirea si verificarea numerelor stradale
 • confirmarea de adresa la cererea solicitantilor- persoane fizice/juridice
 • atribuire de adresa pentru solicitanti, proprietari de imobile situate in zone nou infiintate ;
 • eliberare acordurilor de intabulare a dreptului de folosinta supra terenurilor proprietatea comunei, conform Legii nr.7/1996 actualizata ;
 • avizarea planurilor de situatie intocmite in cadrul documentatiei pentru obtinerea Auorizatiei de Construire