Victor Bârlez

Primar

Curriculum vitae

Tel: 0268245301

Mobil: 0731318406

E-mail: primaria_sinca@yahoo.com

Daniel Goilă

Viceprimar

Tel: 0268245301

Mobil: 0722575147

E-mail: primaria_sinca@yahoo.com

Crina-Maria Galea

Secretar General

Tel: 0268245301 int 13

Mobil: 0733398159

E-mail: primaria_sinca@yahoo.com

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 • atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 • atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 • atribuţii referitoare la bugetul local;
 • atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 • alte atribuţii stabilite prin lege.
 • În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

 • prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 • prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
 • elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

 • exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 • întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
 • iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
 • verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

 • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 • ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
 • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
 • numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
 • asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 • emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
 • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

Viceprimarul indeplinește următoarele atribuții:

 • Atribuțiile primarului prevăzute la art. 63 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, în perioada concediului de odihnă sau medical vor fi exercitate de viceprimarul în funcție.
 • indrumă și supraveghează activitatea de pază de pe raza comunei Șinca, ordinea și liniștea publică;
 • indrumă, coordonează și controlează activitatea din piață, târguri și oboare, controleză igiena și salubritatea locurilor și localurilor publice, ia măsuri pentru buna funcționare a acestora;
 • răspunde de inventarierea,și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei;
 • răspunde de întreținerea rețelei de alimentare cu apă, canaizare și salubrizarea localitătii, iluminat public, protecția și refacerea mediului;
 • răspunde de activitățile culturale, tineretului și sportive;
 • răspunde de activitățile pe linie de situații de urgență și serviciile sociale;
 • organizează evidența lucrărilor de construcții din localitate și pune la dispoziția autorităților administrației publice centrale rezultatele acestor evidențe, răspunzând de activitatea de urbanism, sistemizare, disciplină în construcții;
 • răspunde și exercită activitățile în vederea asocierii cu alte persoane juridice, , idrumă activitatea asociațiilor locale și intercomunitare;
 • coordonează compartimentele gospodărire comunală, bibliotecă, administrativ și arhivă și Serviciul voluntar pentru situații de urgență;
 • alte atribuții încredințate de primar sau consiliul local;
 • in caz de nevoie viceprimarul poate exercita și atribuții de ofițer de stare civilă;

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 • avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
 • participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
 • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
 • organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
 • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
 • pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.