Contact: 0268245301

CUCU SORIN

inspector principal grad I

ATRIBUTIILE  POSTULUI:

 • analizează cererile depuse in conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere,
 • verifica in mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) si (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si la art. 6 din Legea nr. 1/2000, solicitând in acest scop toate relaţiile si datele necesare
 • stabileşte mărimea si amplasamentul suprafeţei de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii;
 • completează, in urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice si juridice îndreptăţite
 • primeste si transmite comisiei judeţene contestaţiile formulate de cei interesaţi
 • întocmeşte situaţii definitive, potrivit competentelor ce le revin, privind persoanele fizice si juridice îndreptăţite sa li se atribuie teren, cu suprafaţa si amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare si parcelare întocmit
 • înaintează şi prezintă comisiei judeţene spre aprobare si validare, situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesara, precum si divergentele produse si consemnate la nivelul acestor comisii
 • pune in posesie prin delimitare in teren persoanele îndreptăţite sa primească terenul si completează fisele de punere in posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute, si le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin
 • intocmeste documentatia pentru atribuire teren conf. Art. 23 si 36 din L. 18/1991
 • identifica terenurile atribuite ilegal şi sesizează primarul, care înaintează sub semnătura acţiuni in constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997;
 • soluţionează contestaţiile formulate împotriva masurilor stabilite de comisiile subordonate
 • validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale,
 • completează Registrul Agricol
 • eliberează adeverinţe din Registrul Agricol în lipsa agentului agricol
 • întocmeşte dosarele privind subvenţiile agricole
 • alte sarcini dispuse de Primar

POPIONE DOINA

referent superior grad III

ATRIBUTIILE  POSTULUI:

 • raspunde de completarea si pastrarea registrelor agricole , precum si de tinerea la zi a programelor informatice privitoare la activitatile agricole;
 • intocmeste si transmite raportari statistice cu privire la datele ce fac obiectul evidentelor agricole ;
 • aduce la cunostinta secretarului necesitatea modificarii unor date inscrise in registrul agricol ;
 • intocmeste si elibereaza adeverinte si certificate ce contin date din registrul agricol;
 • efectueaza verificari la gospodariile populatiei privind concordanta datelor inscrise in registrele agricole si existentul din teren
 • eliberează producătorilor agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole, pe baza datelor din registrele agricole ale comuneiSinca şi a verificărilor din teren, adeverinţe pentru întocmirea dosarelor de constituire a exploataţiilor agricole, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.108/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
 • verifica întocmeşte şi eliberează certificate de producător (pentru vânzări de produse agricole), potrivit evidenţelor pe care le deţin după o prealabilă verificare în teren;
 • verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol;
 • verifica in teren cele declarate de solicitantii certificatelor de producator si tine evidenta certificatelor eliberate intr-un registru special.
 • informeaza cetatenii si urmareste respectarea normelor tehnice si a legislatiei in vigoare, referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor si daunatorilor la plante si utilizarea pesticidelor;
 • ia masuri pentru sprijinirea producatorilor agricoli, asigurand consultanta de specialitate in vederea infiintarii de plantatii, exploatatii agricole ;
 • asigura consultanta pentru imbunatatirea calitatii pasunilor si fanetelor naturale;
 • indruma producatorii agricoli in sensul intocmirii documentatiilor pentru acordarea primelor de produs, precum si in sensul cunoasterii modalitatilor directe de subventionare a producatorilor agricoli;