Comuna SINCA
Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 18.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Pîrvulescu Gheorghe, în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în mun. Făgăraş, str.1 Decembrie1918 b1.10C, sc.A, ap.17, judeţul Braşov şi a d-nei Ghircoiaş Maria, în vârstă de 54 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şercăiţa nr. 87, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă: Silvia Muntean