Comuna
ŞINCA
Starea Civilă

PUBLICA ŢIE

Astăzi 27.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Bambuch Adrian, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Hîrseni, sat. Sebeş nr. 35, judeţul Braşov şi a d-rei Rotaru Mihaela-Cristina, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 70B, judeţul Braşov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacii alte cerinţe ale legii nu sunt

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă: Silvia Muntean