Comuna  ŞINCA
Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 06.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Debu Gheorghe-Sorin, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 19, judeţul Braşov şi a d-rei Răibuletiu Cristina-Otilia, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Mîndra nr. 74, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civila:

Silvia Muntean