Contact: 0268245301 interior 14

BERA ION ADRIAN

consilier asistent grad I

FORGACI DENISA

consilier asistent grad I

ATRIBUTIILE  POSTULUI:

 • Coordoneaza activitatea financiar-contabila si administrativa a  Primăriei Şinca
 • Coordoneaza primirea, verificarea si inaintarea centralizata a bilanturilor contabile si a celorlalte anexe la bilant din cadrul Primăriei Şinca pe care le coordoneaza inclusiv a situatiilor financiare    in conditiile si termenele prevazute
 • Asigura punerea in aplicare a legilor si a celorlalte acte normative in domeniul resurselor financiare;
 • Asigura intocmirea proiectului de buget si a bugetului anual, defalcat pe trimestre, cu respectarea Legii finantelor publice locale si a Legii bugetare anuale;
 • Efectuează viramente şi plăţi la dispoziţia Primarului
 • Ţine evidenţa plăţilor la contractele încheiate de Primărie
 • intocmeste planurile de venituri si cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele si in conditiile stabilite de lege;
 • intocmeste corespondenta privind virarile , transferurile, deblocarile de credite si necesarul de credite suplimentare;
 • urmareste incadrarea stricta in creditele aprobate pe toate coordonatele clasificatiei bugetare;
 • coordoneaza si indruma intreaga activitate financiar contabila a unitatii;
 • efectueaza operatunile contabile, atat sintetice, cat si analitic, si are in vedere ca evidenta sa fie tinuta la zi;
 • intocmeste acte justificative si documente contabile cu respectarea formularelor si regulilor de alcatuire si completare in vigoare;
 • intocmeste formele pentru efectuarea incasarilor si platilor in numerar sau prin conturi bancare;
 • coordoneaza si verifica activitatea desfasurata la casieria unitatii;
 • organizeaza inventarierea valorilor materiale si banesti, instruirea personalului in vederea efectuarii corecte a operatiunii de inventariere;
 • verifica centralizatorul de inventariere, documentatia de transfer si casarea bunurilor;
 • verifica si regularizeaza diferentele de inventar si le inregistreaza in evidentele contabile;
 • instruieste si controleaza periodic personalul care gestioneaza valorile materiale;
 • intocmeste si executa planurile de salarii in conformitate cu statul de functii al unitatii;
 • urmareste aplicarea si respectarea dispozitiilor legale privind salarizarea si drepturile personalului didactic si tehnic – administrativ;
 • intocmeste darile de seama contabile si cele statistice, precum si contul de executie bugetara, lunar, trimestrial si anual;
 • verifica statele de plata, indemnizatiile de concediu,
 • verifica legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume , in limitele de competenta stabilite de lege;
 • verifica documentele privind inchirierea spatiilor;
 • fundamenteaza necesarul de credite avand in vedere necesitatile din unitate;
 • intocmeste referat si il supune aprobarii privind componenta comisiilor de receptie atat pentru bunuri intrate in unitate cat si pentru materiale;
 • intocmeste notele contabile in baza actelor justificative pe surse de finantare;
 • inregistreaza notele contabile in fise sintetice si analitice;
 • realizeaza balantele sintetice lunare pe calculator pentru bugetul local, venituri proprii si sponsorizari si le inainteaza Consiliului Local
 • intocmeste fise pentru fiecare obiect de inventar sau mijloc fix;
 • intocmeste fise cu materiale aprovizionate;
 • inregistreaza, lunar, consumurile de materiale in baza bonurilor de consum;
 • claseaza si pastreaza toate actele justificative de cheltuieli, documentele contabile, fise , balante de verificare;
 • indeplineste orice sarcina cu caracter contabil financiar data de Primar sau stipulate, expres, in acte normative;
 • indeplineste si alte sarcini de serviciu date de catre Primar.